LINGUMA.COM KULLANIM KOŞULLARI & ŞARTNAME

www.linguma.com internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde Linguma’yı kullanmaktan vazgeçiniz. "Linguma" sahibi bu “Linguma”da yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, “Linguma” yı ve Linguma.com Kullanım Koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Üyelik Sözleşmesi

İşbu üyelik sözleşmesi, Barbaros Mah. Halk Cd. No:47/ Yenisahra İstanbul adresinde mükim Lingtech Yazılım Danışmanlık Ltd. Şti (aşağıda kısaca "Lingtech" olarak anılacaktır) ait https://www.linguma adresinde bulunan (aşağıda kısaca "Linguma" olarak anılacaktır) web sitesinde sunulan hizmetlerden faydalanacak olan MÜŞTERİ'nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir.

MÜŞTERİ, işbu sözleşme ile üye hesabı onay emailinin kendisine ulaşmasından itibaren Lingtech tarafından sunulan Linguma platformundaki tercüme hizmeti veren firmaların üyelere sağladığı tüm hizmetlerden faydalanabilecektir.

Lingtech, MÜŞTERİ’nin Linguma platformuna yüklediği tüm dokümanları ve tamamlanmış çevirilerini güvenli bir şekilde saklayacaktır. Linguma platformundan kaynaklanmayan teknik arızalardan dolayı hizmetin sağlanamadığı hallerde MÜŞTERİ, Lingtech’ı sorumlu tutmayacağını ve bu nedenle herhangi bir hak veya tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ'nin Linguma platformunda belirtilen hizmetlerden yararlanabilmesi için üyelik bilgilerini tam ve eksiksiz olarak doldurması ve Linguma platformuna yüklediği dokümanın çevirisine ilişkin ücreti Lingtech’e ödemesi gerekmektedir. Lingtech’ın sözleşme konusu hizmeti MÜŞTERİ'ye sunma yükümlülüğü hizmetin satın alınması ile ilgili olarak hizmet bedelini tahsil edebilmiş olması veya MÜŞTERİ tarafından sözleşme konusu hizmet bedelinin EFT veya banka havalesi suretiyle Lingtech’a ödenmiş olması şartına bağlıdır. Aksi takdirde MÜŞTERİ Linguma platformu üzerinden sağlanan hizmetlerden hiçbir suretle yararlanamaz.

Lingtech, MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme koşullarına ve sitede beyan edilen kural ve şartlara uymaması, MÜŞTERİ'nin Linguma platformuna yüklediği dokümanların işbu sözleşme ve sitede yayınlanan kural ve koşullara uygun olmaması, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, MÜŞTERİ'ye herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili hizmetini geçici veya sürekli olarak durdurabilir. Bu durumda MÜŞTERİ’ye, hizmet karşılığı ödediği bedel Lingtech tarafından ödemenin yapıldığı şekilde iade edilir.

MÜŞTERİ, üyelik işlemlerini tamamlayarak işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini tamamen anladığını ve sözleşmede belirtilen ve internet sitesinde de yer alan tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğini ve onayladığını kabul ederek, belirtilen bu hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğini şimdiden beyan ve taahhüt etmektedir. MÜŞTERİ, Lingtech tarafından kendisine verilmiş olan ya da kendisinin belirlediği Linguma platform üzerinde kullanacağı şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez. MÜŞTERİ'nin işbu sözleşme ile sahip olduğu kullanım hakları sadece kendisine aittir, başkalarına kısmen veya tamamen devredilemez. Şifrenin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından da doğrudan MÜŞTERİ sorumlu olup, Lingtech bu sebeple ödemek zorunda kalacağı her türlü adlı/idari para cezası ve/veya tazminat için MÜŞTERİ'ye aynen rücu hakkını haizdir.

Linguma platformunun amacı, çeviri hizmeti almak ve vermek isteyen şahıs ve tüzel kişileri online bir platformda buluşturarak doküman çeviri hizmetleri alış verişine güvenli bir platform üzerinden aracılık etmektir. Gerek hizmetin arzı ve gerekse iletişim enstrümanları ve verileri yönünden Lingtech’a herhangi bir sorumluluk yüklenemez. MÜŞTERİ'nin Linguma platformu üzerinden gerçekleştireceği tüm çeviri alış veriş işlemleri MÜŞTERİ tarafından yapılacak olup, bu hususta Lingtech’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

MÜŞTERİ, satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edecek şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, MÜŞTERİ, başkalarının Linguma platformu üzerinden verilen hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlerde bulunamaz. MÜŞTERİ, yukarıda belirtilen kısıtlamalara uymayı şimdiden kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, Linguma platformu üzerinden verilen hizmetlerden faydalanan diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve/veya bunları kullanmamayı, üçüncü kişi ve kuruluşların kullanımına sunmamayı kabul etmiştir. Aksi taktirde Lingtech bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adlı para cezaları için MÜŞTERİ'ye aynen rücu edilecektir.

MÜŞTERİ, Linguma platformu üzerinden verilen hizmetlerden faydalandığı sürece Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Kanunu, Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun, Türk Ceza Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Lingtech tarafından yayınlanan bildirimlere riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. Aksi taktirde Lingtech kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı her türlü tazminat ve/veya idari/adlı para cezaları için MÜŞTERİ' ye aynen rücu edilir.

MÜŞTERİ, Lingtech’ın, Linguma platformuna üye olan çevirmenler tarafından sağlanan çevirisi yapılmış içerikler de dahil olmak üzere her türlü bilginin ve içeriğin doğruluğunu ve kalitesini araştırma sorumluluğu bulunmadığını, söz konusu içerikler ve çevirilerinden çıkabilecek zararlardan dolayı Lingtech’ın, Lingtech çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Lingtech her zaman için tek taraflı olarak MÜŞTERİ' ye verilen hizmeti sürekli veya geçici durdurabilir. MÜŞTERİ işbu tasarrufu peşinen kabul eder. Bu durumda Lingtech’ın sorumluluğu, MÜŞTERİ tarafından satın alınan hizmetin bedelinin kullanılmamış olan hizmete tekabül eden kısmının MÜŞTERİ'ye iadesi ile sınırlıdır.

MÜŞTERİ, Linguma platformu üzerinden kendisine verilen hizmetlerin karşılığı olarak üyelik sözleşmesinde belirlenen ücreti ödeyecektir. Bu ücretin ödenmemesi halinde Lingtech hizmeti vermez. Ancak herhangi bir sebeple hizmetin verilmeye başlanmış olması halinde, Lingtech tarafından hizmet tek taraflı olarak durdurularak sözleşme derhal ve tek taraflı olarak feshedilebilir. Ayrıca Lingtech her zaman için tarifede değişiklik yapabilir. Lingtech’ın ınternet, e-posta, www servisi ile yayınladığı tarife, MÜŞTERİ'ye yapılmış tebligat yerine geçecektir.

MÜŞTERİ, ücretlendirme ve kullanılan hizmetin hesabı konusunda Linguma platform kayıtlarının esas alınacağını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin ifası kapsamında Lingtech hakkında edineceği her türlü ticari/gizli bilgiyi yasal bir zorunluluk olmadıkça üçüncü kişi ve kuruluşlara açıklamamayı ve istihdam ettiği yardımcı kişilerin de bu hususa uymalarını sağlamak için elinden gelen önlemi almayı kabul ve taahhüt etmiştir.

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Lingtech işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Lingtech için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Lingtech’den herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve ınternet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Lingtech’ın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

MÜŞTERİ ile Lingtech arasındaki üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, MÜŞTERİ'nin Linguma platform üzerindeki üyelik başvurusu formunun eksiksiz bir şekilde tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde Lingtech tarafından kabul edilmesi ile anlaşma teşekkül etmiş ve karşılıklı hak ve yükümlülükler yürürlüğe girmiş olur.

MÜŞTERİ, üyelik başvuru formunda verdiği kişisel/firma bilgilerinin doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ bu bilgiler arasında yer alan elektronik posta adresinin geçerli tebligat adresi olduğunu, bu email adresinde meydana gelen herhangi bir değişikliği platform üzerinde üyelik bilgilerini güncelleyerek güncellemesi gerektiğini ve bu email adresine yöneltilecek tüm tebligatların geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder.

MÜŞTERİ, sözleşme konusu mal/hizmetin ödemesinin yapılmasından itibaren, hizmetin kendisine henüz servis edilmemiş olması durumunda sipari süresinden sonra 15 dakika içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Lingtech'a e-posta (info@linguma.com) yolu ile bildirimde bulunulması şarttır. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasından sonra sanal pos entegratörü İYZİCO sistemdenin kredi kartına iade işlemi başlatılır. Bu işlemin süresi, MÜŞTERİ’nin kredi kartının ait olduğu banka ile ilgilidir ve Lingtech sorumlu tutulamaz.

Lingtech tarafından sunulan çeviri hizmetleri çevirilecek kelime basına ve seçilen diller arasındaki çarpan oranına göre fiyatlandırılır ve ödeme öncesi müşterinin çevirisini yaptırmak istediği dokümanın uzunluğuna göre ücret bilgisi müşteriye Linguma platform üzerinden sunulur. Hizmetten istifade etmek isteyen MÜŞTERİ'ler bu bedeli ödeyerek çeviri hizmetinden faydalanabilir.

Bireysel ve kurumsal müşterilerin üyeliklerini iptal ettirmek istemeleri durumunda info@linguma.com adresine e-posta yollamaları gerekmektedir.

İşbu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözüm mahalli İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

Anlaşmazlıklar

Bu bölümde Linguma'nın Web Sitesi üzerinden sağlanan hizmetlerle ilgili anlaşmazlıkları çözeceği açıklanmaktadır.

Hizmet Sağlayıcıları ile Hizmet Alıcıları arasındaki düzenlemelerle ilgili anlaşmazlıkları, yegane takdir hakkı Linguma'da olmak üzere, Linguma çözecektir. Böylelikle, Linguma'yı böyle bir anlaşmazlıkla alakalı bilinen ve bilinmeyen tüm iddilardan, taleplerden ve zarardan muaf tutmuş olursunuz. Erişim ve Mülkiyet Hakları Bu Sözleşme'ye uyduğunuz sürece, bu Web Sitesi'ni kullanma ve bu Web Sitesi'ne erişme yetkiniz vardır. Bu Web Sitesi'ndeki sayfalar ve içerik telif hakkı ile korunmaktadır ve yaratıcı bir iş için kullanma veya satma ya da başka ürünlerin tanıtımını yapma amacı dahil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, hiçbir şekilde kopyalanamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, yayınlanamaz veya başkalarına aktarılamaz. Bu kısıtlamanın ihlali, fikri mülkiyetin ve Linguma'nin sözleşmeden doğan haklarının ihlaliyle sonuçlanabilir ve önemli para cezaları ve başka cezalara yol açabilir. Linguma, Lingtech Yazılım Geliştirme Limited Şirketi’nin tescilli markasıdır. Bu markayı, Lingtech Yazılım Geliştirme Limited Şirketi’nin yazılı izni olmaksızın herhangi bir amaç için kullanamazsınız. Yukarıda açıkça ifade edilenler dışında, bu Sözleşme size herhangi bir patente, ticari marka veya Linguma telif hakkına bağlı olarak açıkça veya ima edilmiş hiçbir lisans veya hak vermez.

Linguma Sorumlulukları

Bu bölümde Linguma'nın size bir çeviri teslim etme konusundaki sorumlulukları açıklanmaktadır.

Linguma, Linguma tarafından veya Linguma adına yapılan sözlü veya yazılı beyanlar gereğince, ihmal yüzünden veya kasıtsız yapılan yanlış beyanlar konusunda size karşı bir yükümlülük kabul etmez ve böyle bir yanlışlık sebebiyle size Sözleşme'yi feshetme hakkı tanımaz.

Hizmetler, sektörün standartlarına uygun olarak yetkin kişilerce sağlanacak ve gereken özen gösterilecektir. Linguma, Çevrilmiş Metinler'i ortaya koymak ve hizmetleri sunmak için çevirmenleri ve diğer personeli seçerken kabul edilebilir tüm yetenek ve özenden azami düzeyde faydalanacaktır. Hizmetlerin veya Çevrilmiş Metinler'in kalitesi, uygunluğu ve özel amaçları konusunda açıkça belirtilen veya ima edilen hiçbir hüküm, koşul ya da garanti bu Sözleşme'de açıkça ifade edilmemişse sorumluluklara dahil edilmeyecektir. Linguma, Çevrilmiş Metinler'in sizin özel ihtiyaçlarınızı karşılayacağının ve aksi konusunda anlaşılmadığı sürece, size gönderilen Çevrilmiş Metinler'in tamamen hatasız olduğunun veya bunlara yorum katılmadığının garantisini vermez. Ayrıca, Linguma Çevrilmiş Metinler'in doğruluğu, hatasızlığı güvenirliğini taahhüt veya beyan etmez. Linguma'nin, internet üzerinden sizin gönderdiğiniz Kaynak Metinlerin ve Linguma tarafından size gönderilen Çevrilmiş Metinler'in, şifrelenmiş olarak gönderilse bile, saldırıya uğrama riski olmadığının garantisini vermediğini ve Linguma'nin Kaynak Metinlerin veya Çevrilmiş Metinler’in kaybolması, bozulması ve saldırıya uğraması konusunda hiçbir yükümlülüğünün olmadığını kabul edersiniz.

Linguma'nin hizmetlerin ve/veya Çevrilmiş Metinler'in tedarik edilmesi konusunda size karşı olan yükümlülükleri şunlarla sınırlıdır:

Linguma, kâr, iş, anlaşma, gelir kaybı ile prestije veya iyi niyete, öngörülen kazanca gelecek zarar ve/veya diğer dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan kayıp ya da zarar konusunda yükümlü tutulamaz.

Herhangi bir Anlaşma'ya göre Linguma'nın size karşı olan tüm yükümlülüğü, Hizmetler ve Çevrilmiş Metinler ile ilgili olanlar dahil olmak üzere fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, iddialarla ilgili anlaşmaya göre sizin Linguma'ye ödeyebileceğiniz miktarı aşamaz.

Hizmetlerin ve/veya Çevrilmiş Eserler'in tedarik edilmesi sonucu ortaya çıkan şikayetleri, söz konusu şikayetin tam ayrıntılarıyle birlikte, Çevrilmiş Metnler'in tesliminden sonraki 72 saat içinde Linguma'ya bildirmeniz gerekir. Buna karşın, Çevrilmiş Metinler'in tesliminden sonraki 72 saat içinde Linguma'ya şikayetinizi iletmezseniz, Linguma size karşı yükümlü olmayacaktır. Çevrilmiş Metinler'de olduğu iddia edilen hatalarla ilgili Çevrilmiş Metinler'in tesliminden sonraki 72 saat içinde Linguma'ya şikayetinizi iletirseniz, Linguma'nın yükümlülüğü iddia edilen hataların değerlendirmesinde yegane takdir hakkı Linguma'ya ait olmak üzere, olduğu iddia edilen hataları düzeltmekle kısıtlı olacaktır. Böyle iddialar nedeniyle sizin Linguma'ya yapmanız gereken ödeme geciktirilemez veya Linguma tarafından size geri ödeme yapılmaz.

Taahhütler

Bir Üye veya Kullanıcı olarak:

a. Web Sitesi'ni ve hizmetleri yürürlükteki tüm kanunlar ve düzenlemelere uygun ve bu kanun ve düzenlemelere göre kabul edilmiş bir şekilde kullanacaksınız.

b. Web Sitesi'ne ait hizmetlerin kullanımına dair Linguma'nin kullanım şartları ile diğer hüküm ve koşullarına bağlı kalacak ve bu hizmetin hiçbir Üyesine herhangi bir ürünün ya da hizmetin istenmeyen iletilerini, reklamlarını veya davetlerini göndermeyeceksiniz.

c. Linguma'nin açık yazılı izni olmaksızın, telif hakkıyla korunan içeriği, ticari markaları veya diğer tescilli bilgileri hiçbir şekilde kopyalayamazsınız, değiştiremezsiniz, yayınlayamazsınız, başkasına aktaramaz veya gösteremezsiniz, satamazsınız veya yeniden yazamasınız.

d. Hizmeti kullanmaktan doğacak tüm risklerin size ait olduğunu ve hizmetin diğer Üyeleri ya da Kullanıcıları ile olan tüm yazılı, sözlü veya yüz yüze iletişiminizin tamamen kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş olursunuz. Linguma ve yöneticileri, çalışanları, hizmet sağlayıcıları ve bağlı şirketleri ile üçüncü taraflar, hizmetin diğer Üyeleri veya Kullanıcıları ile iletişiminizden (herhangi bir şekilde) doğabilecek duygusal, sözlü ve fiziksel istismar veya saldırı dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, sonucu görebileceğiniz zarardan ötürü sorumlu tutulamaz.

e. Kendinizin veya başkalarının çıplak fotoğrafları, pornografik fotoğraflar veya görseller ve her türlü yasa dışı veya kabul edilemez materyal dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hiçbir şekilde onur kırıcı, iftiracı, saldırgan, yanlış, fesada temayül eden, saygısız, ayıp, cinsel anlamda aşağılayıcı, tehdit edici, taciz edici ırkçı veya yasa dışı materyal gönderemez, yayınlayamaz veya bunları hiçbir Üye ya da Kullanıcı’ya gösteremezsiniz. Linguma, bu tarz materyalleri bildirmeksizin silme hakkını saklı tutar.

f. Fiziksel ve manevi hasar dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; hizmeti kullanan diğer Üyeler ve Kullanıcılara zarar verebilecek hiçbir taciz, saldırgan veya fesada temayül eden davranışta bulunamazsınız ve Linguma bundan sorumlu tutulamaz.

g. Web Sitesi’ni, hizmetleri veya profilinize çeviri hizmetleri dışında başka hiçbir amaç için kullanamazsınız.

h. Web Sitesi üzerinden veya e-posta yoluyla ya da Web Sitesi dışında herhangi bir yolla Üyeler’e ve Kullanıcılar’a ticari veya başka türlü e-postalar iletmek suretiyle Üyeler’e ve Kullanıcılar’a teklifsiz e-posta göndermek amacıyla elektronik veya başka yollarla Kullanıcı adlarını ve/veya e-posta adreslerini toplamak dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; Web Sitesi’ni hiçbir şekilde yasa dışı ve/veya yetkisiz olarak kullanamazsınız. Web Sitesi’nin izinsiz çerçevelendirilmesi veya izin alınmadan bağlantısının verilmesi soruşturulacak ve sınırlama olmaksızın gerekli tüm yasal cezalar ve tazminatlar için yasal işlem başlatılacaktır.

i. Üyeler’i ve Kullanıcılar’ı teklifsiz e-postalardan ve reklamlardan korumak ve Web Sitesi’nde kullanım bütünlüğü sağlamak amacıyla, yegane takdir yetkisi Linguma’da olmak üzere, Linguma’nın zaman zaman tüm hizmetlere veya hizmetlerin bir kısmına ya da Web Sitesi’ne erişimi tüm Üyeler için kısıtlayabileceğini ve bu durumların kararında yegane takdir yetkisinin Linguma’da olduğunu kabul edersiniz.

j. Linguma’nın koşulları, hakları, zorunlulukları, öncelikleri istediği zaman değiştirme ve siteye erişim veya hizmetlerin kullanımının devam edilebilmesi için yeni ücretler talep etme ve bu değişikliği önceden bildirme veya bildirmeme hakkını saklı tuttuğunu kabul edersiniz. Tüm değişiklikler, Linguma’nın takdir yetkisinde çevrimiçi olarak veya e-posta yoluyla size bildirilecektir. Bilgileri ve kullanım koşullarını düzenli olarak duyurulabilecek değişiklikler açısından kontrol etmek ve zamanında bu değişikliklerden haberdar olmak sizin sorumluluğunuzdadır. Değişiklikler duyurulduktan sonra hizmetleri kullanmanız veya üyeliğinizi sonlandırmamanız, e-postaların veya bildirilerin başarıyla alınmasına, okunmasına veya kaybolmasına bakılmaksızın, koşulların değiştirilmiş hallerini kabul ettiğiniz anlamına gelir.

k. Bu Sözleşme’yi veya diğer koşulları ve Web Sitesi’nde zaman zaman duyurulacak koşulları ihlal etme durumunuz dahil olmak üzere, Linguma’nın, Linguma yöneticilerinin, çalışanlarının, bağlı şirketlerinin ve üçüncü tarafların Web Sitesi’ni veya hizmetleri kullanmanızla ilgili veya bu sebepten ortaya çıkacak her türlü kayıp, maliyet, yükümlülük ve giderini (avukat ücreti dahil olmak üzere) karşılayacağınızı ve bahsi geçen tarafları belirtilen zararlara karşı koruyacağınızı kabul edersiniz.

l. Linguma’da aldığınız ücretlerden, kötü puanlamalardan, hesabınızın durdurulmasından kaçınmak için birden fazla hesap oluşturamazsınız.

Hizmet Sağlayıcısı olarak: Kaynak Metinler, Çevrilmiş Metinler, özel iletiler veya belgeler dahil olmak üzere, fakat bunlarla kısıtlı olmamak kaydıyla; Linguma’nın hiçbir içeriğini (bilgiler) yeniden dağıtamazsınız.

Fikri Mülkiyet Hakları

Bu bölümde sizin ve Linguma'nın Kaynak Metinler ve Çevrilmiş Metinler ile ilgili hakları açıklanmaktadır.

Kaynak Metinler'in tüm haklarının, mülkiyetinin ve hisselerinin sizde olduğunu ve Kaynak Metinler'in hiçbir üçüncü tarafın haklarını ihlal etmeyeceğini beyan ve taahhüt etmiş sayılırsınız. İşbu vesile ile, Linguma, bağlı kuruluşlar ile mevcut ve önceki yöneticilerini ve çalışanlarını üçüncü taraflardan gelen tüm telif hakkı ihlali iddialarına karşı tazmin etmeyi ve bunlara zarar gelmesini önlemeyi kabul edersiniz. Kaynak Metinler'in tüm fikri mülkiyet hakları (telif hakkı dahil olmak üzere, fakat bununla kısıtlı olmamak kaydıyla) size (veya lisansörlerinize) verilmiştir; Linguma'nin ödemesi almasından itibaren Çevrilmiş Metinler'deki tüm fikri mülkiyet hakları size devredilecektir. Şüpheye mahal vermemek için, işbu vesile ile Linguma'ye ve alt yüklenicilerine Kaynak Metinler ile Çevrilmiş Metinler'i saklamaları ve kullanmaları için daimi, dünya çapında geçerli, telifsiz bir lisans verirsiniz.

Çeviri Sipariş Teslimatı

Bu bölümde, bir çeviri işi tamamlandığında, Linguma'nın teslimat tarihini garanti edemeyeceği açıklanmaktadır. Çevrilmiş Metinler'in teslimatı veya hizmetlerin sağlanması için verilen tüm tarihler tahminidir. Linguma tarafından açıkça kabul edilmemişse, teslimat ya da hizmetin sağlanması için zaman kritik öneme sahip değildir ve hiçbir gecikme size teslimatı ya da hizmeti reddetme veya Sözleşme'den vazgeçme hakkı tanımaz. Linguma, bir teslimatın ya da hizmetin gecikmesinden veya uygulanamamasından doğacak sonuçlardan sorumlu tutulamaz. E-posta, kurye aracılığıyla teslimat veya Web Sitesi'nden çevrilmiş dosyanın Hizmet Alıcısı tarafından alınması, bu Sözleşme'nin koşulları çerçevesinde teslimatın tamamlanmış olması demektir. Teslimatta, Çevrilmiş Metinler riski size geçecektir. Linguma, bazı hacimlerdeki işleri parça parça teslim edebilir. Her bir teslimat bölümü ayrı bir yükümlülük anlamına gelir ve bunlardan herhangi birindeki sorun, Hizmet Alıcıları'na diğer bölümleri de iptal etme veya bu Sözleşme'yi tamamen reddetme hakkı tanımaz.

Ödeme Şartları

Bu bölümde Linguma hizmetleri ile ilgili bilgiler ve Linguma'nın bir müşteriden ödeme aldığında veya çevirmene ödeme yaptığında olacaklar açıklanmaktadır.

Hizmet Alıcıları, bir metnin bir dile çevirisi için fiyat teklifi alabilir. Çevirilecek dokümanları Hizmet Alıcıları, yükleyerek ya da metin girişi yaparak yapabileceklerdir. Bu esnada alınacak hatalardan Linguma sorumlu tutulamaz. Çeviri için verilen siparişler, bir veri tabanına alınır ve Linguma yetkilileri tarafından uygun Hizmet Sağlayıcısı ile eşleştirilir ve ardından başka bir hizmet sağlayıcısı ile redaksiyon sürecine sokulabilir. Çevirilen metni, Hizmet Alıcısı kendi profil/hesabım sayfası içerisinde görüntüleyebilir. Metnin çevrilmesi durumunda bilgilendirme e-maili Linguma tarafından yollanacaktır. Hizmet Alıcının çeviriyi uygun bulmaması durumunda revize talep edebilir. Hizmet alıcı en fazla 2 kere revize talep etme hakkına sahiptir ve her bir revize için maksimum süre 72 saattir. Bu süre dışında revize talebi gelmesi durumunda Linguma revize taleplerini reddetme hakkına sahiptir.

Bu Sözleşme'yi veya Hükümler ve Koşullar'ı ihlal ettiği gerekçesiyle Linguma'nin Web Sitesi'nden sildiği hiçbir Üye, Linguma'den herhangi bir ödül, puan veya ödeme alamayacaktır.

Linguma, Web Sitesi üzerinden Hizmet Sağlayıcıları ve Hizmet Alıcıları'na isteklerine göre bir dizi araç, içerik, ürün, hizmet ve başka kaynaklar sunar. Daha önceden başka faturalandırma koşulları düzenlenmemişse, Hizmet Alıcıları hizmet talep ettiklerinde belirtilen ücreti PayPal hesapları, Payu altyapısıyla kredi kartları ve BKM Express ile öder ve ardından Linguma talep edilen hizmeti sunar. Ödeme şeklinin havale olması durumunda, havalenin şirket hesabına aktarımının geçmesi ve Linguma yetkilileri tarafından onaylanması durumunda Linguma hizmeti sunacaktır. Eğer Hizmet Alıcısı onaylanmış kurumsal üye ise havale seçeneği ile hizmeti önce alıp ay sonu toplam hizmetlerine karşılık faturayı havale ile ödeyebilir.